အဂၤလိပ္ၿမန္မာ
and Jurassic Food Stuffs are specially
produced for vegetarians all over the world.


 
 

 

 

လက္ဖက္

 

ပဲေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

စာကေလးေခ်

 

ကမာၻေက်ာ္စားဖြယ္

 

Jurassic Snack အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

မဂၤလာႏွင္း ခ်ည္ထည္ ႏွင့္ ရုိးရာ၀တ္စံုခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

 

 

 

ကမာၻေက်ာ္ မိုးကုတ္လက္ဖက္ႏွပ္ကို လက္ဖက္ရြက္အညြန္႕ကေလးမ်ား
ျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။  ... details

 

 

 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္..
 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အခ်ိဳ..
 ေတာင္ၾကီးပဲေလွာ္..
 ပဲေလွာ္္အမ်ိဳးမ်ိဳး....details

 
 
 
 


Jurassic Snacks အမ်ိဳးမ်ိဳး - ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား

(က) Jurassic Fried ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္
(ခ) Jurassic Fried ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အခ်ိဳ
(ဂ) Jurassic ေတာင္ၾကီးပဲေလွာ္
(ဃ) ပဲေလွာ္္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Jurassic ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္

Jurassic စာကေလးေခ်

Jurassic လက္ဖက္

 
Jurassic (New Product) Jurassic (New Product)