အဂၤလိပ္ၿမန္မာ
and Jurassic Food Stuffs are specially
produced for vegetarians all over the world.


 
 

 

 

လက္ဖက္

 

ပဲေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

စာကေလးေခ်

 

ကမာၻေက်ာ္စားဖြယ္

 

Jurassic Snack အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

မဂၤလာႏွင္း ခ်ည္ထည္ ႏွင့္ ရုိးရာ၀တ္စံုခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

 

 

 

ကမာၻေက်ာ္ မိုးကုတ္လက္ဖက္ႏွပ္ကို လက္ဖက္ရြက္အညြန္႕ကေလးမ်ား
ျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။  ... details

 

 

 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္..
 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အခ်ိဳ..
 ေတာင္ၾကီးပဲေလွာ္..
 ပဲေလွာ္္အမ်ိဳးမ်ိဳး....details

 
 
 
 


လက္ဖက္ - ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား

လက္ဖက္ႏွပ္

(က) ကမာၻေက်ာ္ မိုးကုတ္ခ်ိဳဆိမ္႕ႏွပ္ (ခ) ကမာၻေက်ာ္ မိုးကုတ္ ခ်ဥ္စပ္ႏွပ္ (လက္ဖက္ႏွပ္ရန္အတြက္ မိုးကုတ္လက္ဖက္အညြန္႕ကေလးမ်ားကို သန္႕ရွင္းေစရန္ေရအထပ္ထပ္ ေဆးေၾကာၿပီး က်န္းမာေရးႏွင္႕ ညီညြတ္ေစရန္ ၾကာရွည္စြာထားသို သံုးစြဲႏုိင္ရန္ အတြက္အဖန္ေရကို စက္ၿဖင္႕ စစ္ထုတ္ၿပီးမွ သဘာ၀ ေရွာက္ခ်ဥ္ၿဖင္႕ အရသာ စစ္၍္ ႏွပ္ပါသည္။ ၿမန္မာလက္ဖက္ကို အရသာမပ်က္ေစပဲ သဘာ၀ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ သံုးစြဲထုတ္လုပ္ထားပါသၿဖင္႕ က်န္းမာေရး အတြက္ အထူးစိတ္ခ်ရပါေၾကာင္း အာမခံပါသည္။ လက္ဖက္မ်ားကို အာမခံ ပဲဆီသန္႕မ်ားၿဖင္႕ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံရပ္ၿခားသို႕ ဆီမပါပဲ ဆီလြတ္လက္ဖက္ႏွပ္အၿဖစ္လည္း မိမိႏွစ္သက္သလို တခါစားအထုပ္မ်ား၊ ေပါင္ထုပ္မ်ား၊ အေလးခ်ိန္ၿဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အလိုရွိသေရြ. မွာယူႏုိင္ပါသည္။ )

     
 

Dry Plain Tea Leaves

Whole sale /Retail Selling Superior Quality of Kokant Kyaukmae, Pindaya, Pinlaung etc.